1. Üldosa.
Käesolev kasutus- ja hooldusjuhend on koostatud selleks, et aidata teil kasutada meilt renditud haagist ohutult. Lugege käesolev juhend läbi enne haagise kasutusele võtmist ning järgige selle nõudeid. Kõik haagised omavad EU tüübikinnitust ja vastavad kõigile asjakohaste direktiivide nõuetele.

2. Haagise koormamine ja koorma õige paigutus.
Haagise lubatud suurim täismass on toodud haagise registreerimistunnistusel. Haagise kandevõime saadakse haagise täismassi ja omakaalu vahena. Haagise ülekoormamine on keelatud ja võib põhjustada nii liiklusohtliku olukorra kui ka mõnede haagise sõlmede enneaegse kulumise või purunemise. Juhime tähelepanu sellele, et koorma kaalu
mitteteadmine ei vabasta vastutusest. Ülekoormamistunnustega haagise vigastused garantii alla ei kuulu. Koorem tuleks paigutada haagise koormamisalale võimalikult ühtlaselt, jälgides et koormus haakeseadmele jääks lubatu piiridesse. Koorem tuleb kinnitada nii, et ka järsul pidurdamisel või kiirendamisel oleks välditud koorma
iseeneselik liikuma hakkamine. Reeglina on haagis varustatud selleks ettenähtud koormarihma kinnitusaasadega. Kasutatavad kinnitusrihmad peavad vastama koorma kaalule. Vints ja vintsi rihm ei ole ette nähtud koorma kinnitamiseks. Vertikaalne koormus haakeseadmele tohib olla kuni 10% haagise täismassist, kuid mitte suurem kui haakeseadmele märgitud väärtus. Koorma laius ei tohi olla suurem haagise laiusest. Koorem võib tagant ilma tähistamata ulatuda üle haagise gabariidi kuni üks meeter.

3. Haagise haakimine ja lahtihaakimine.

Ühendage haagise turvatross vedukauto haakeseadmega. Asetage haagise haakeseade vedukauto veokuulile ja suruge allapoole, kuni haakeseade lukustub. Kontrollige, et haakeseade oleks kindlalt lukustunud.

111

Tugiratta olemasolul kerige vända (1) abil ratas (2) ettenähtud asendisse (soonde), mis fikseerib ratta asendi ja väldib selle iseeneselikku lahtikerimist. Seejärel avage tugiratta klamber (3) ja tõstke tugiratas (4) ülemisse asendisse, v.t. lisatud joonis

222

Haagise lahtiühendamisel tõmmake haakeseadme käepide üles ja ette, kuni seade avaneb ja vabastab veokuuli. Jälgige ka vastavaid juhendeid haakeseadmel ja juhendi punkti 5.Haagise liikumahakkamise vältimiseks kasutage tõkiskingi, pidurisüsteemi olemasolul rakendage seisupidur.

4. Kontroll enne sõidu alustamist.
Enne sõidu alustamist kontrollige järgmist:
– haakeseadme korrasolekut, v.t. ka lisatud skeem „Haakeseadme olekutähised“;
– haagise ja vedukauto kokkuhaakimise kindlust, kontrollilmisel ei tohi tunda lõtku;
– ohutrossi nõuetekohast kinnitust;
– haagise elektrisüsteemi pistiku ühendust vedukauto pesaga ja haagise kõikide tulede
korrasolekut;
– tugiratta olemasolul selle asetsemist ülemises transpordiasendis, v.t. ka juhendi punkti 3;
– eemaldatavate osade, nagu luugid, vintsipukk, abiraamid jms. nõuetekohast kinnitamist;
– seisupiduri vabastamist selle olemasolul;
– kallutuslukustite kinniolekut ja turvasplintide olemasolu.

5. Haagise kasutamine.
Haakeseadme kasutamise juhised on näidatud alloleval skeemil. Haakeseadme avamiseks tõstke käepide üles noolega 1 näidatud suunas ja seejärel liigutage ettepoole noolega 2 näitatud suunas.

333

Haakeseadme olekutähised – indikaator näitab järgmisi haakeseadme seisundeid:Punane “x” positsioon näitab, et haakeseadis on avatud.
Roheline “+” positsioon näitab, et haakeseadis on kinnitatud ja istub õigesti
veokuulil, sõitmine on lubatud. Punane “-” positsioon näitab, et haakeseadise ei ole korralikult suletud, sõitmine on keelatud. Haakeseade ei ole lukustunud veokuulile või haakeseade/veokuul on liiga kulunud. Haagise kasutamisel on oluline jälgida, et vedukauto veokonksu kõrgus oleks lubatud vahemikus, mis on 430±35mm. Haagist ei ole lubatud ajada vette, kui haagise elektrisüsteem on ühendatud vedukauto elektrisüsteemiga. Kokkupuutel veega võib elektrisüsteemis tekkida lühiühendus, samuti võivad pirnid kiire jahtumise tõttu vees puruneda. Haagise rehvide ja velgede mõõtmed ning koormusindeks peavad vastama tootja poolt ette antud parameetritele (v.t. reg. tunnistus). Rattad peavad olema oma mõõtudelt ja ehituselt ühesugused. Rehvi mustri sügavus peab olema min. 1,6 mm, talverehvidel min. 3,0 mm. Kontrollige regulaarselt rehvide rõhku ja rataste tasakaalustatust. Kui rehvi rõhk on vale või erinevatel ratastel erinev või ratas on tasakaalust väljas, võib see rikkuda ratta laagrid. Soovitavad rehvirõhud on järgmised: ratas R13/R14 – 2,5 bar.; ratas R13C/R14C – 3,5 kuni 4,5 bar. Piduritega haagistel (kategooria O2) on talveperioodil nõutud vedava autoga samaliigiliste talverehvide kasutamine (kas M+S või naastrehv).

6. Haagise hooldamine ja korrashoid
Pärast esimese 500 km läbisõitu tuleb kontrollida kõigi keermesliideste, s.h. ratta kinnituspoltide pingsust ja vajadusel pingutada. Hiljemalt ühe aasta möödumisel haagise ostukuupäevast või pärast 10 000 km läbimist on haagise omanikul kohustus teha esmane tehnohooldus tootja või tema volitatud esindaja juures. Edaspidi tuleb perioodilist hooldust teha maksimaalselt iga 10 000 km läbisõidu järel. Haagist tuleb regulaarselt pesta, eriti talveperioodil, kui haagist kasutatakse teedel, mida on libeduse tõrjeks soolatatud. Teedel olev sool võib kahjustada haagise tsingitud pindasid, kahjustuste vältimiseks on vajalik sool
pärast haagise kasutamist maha pesta. Uue haagise tsingitud osad on läikivad, kuid aja jooksul reageerib tsink õhuhapnikuga ja pind muutub tuhmiks. See on normaalne oksüdeerimisprotsess, mis muudab tsingikihi korrosioonile vastupidavamaks. Tuledes olevad pirnide soklid võivad aja jooksul oksüdeeruda, seetõttu tuleb neid regulaarselt
kontrollida ja vajadusel puhastada. Kui haakeseade toimib raskesti, tuleb seda määrida haakeseadmel näidatud kohtadest (v.t. allolev skeem) või pöörduda tootja või tema volitatud esindaja poole. Arthur Moats Womens Jersey