1.Lepingu objekt ja tähtaeg
1.1 Käesoleva lepinguga (edaspidi Leping) annab Rendile andja kui renditava vara omanik Rentnikule ajutiseks kasutamiseks ettemakstava tasu eest sõiduauto järelhaagise (edaspidi Haagis) koos kehtiva kindlustuspoliisi ja tehnilise passiga.
1.2.Haagise andmed ja rendlilevõtja andmed on näidatud lepingu pöördel (esilehel)
1.3. Haagise tehniline seisukord ja võimalikud puudused rendile andmisel ja tagastamisel kirjeldatakse üleandmise vatuvõtmise aktis, mis on ka poolte lepingust või seadusest tulenevate võimalike nõudmiste aluseks.
1.4 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning lõpeb haagise,kindlustuspoliis ja registreerimistunnistuse tagastamisega-üleandmisega rendileandjale aadressil Mäealuse 3A,Tallinn.Lepingu lõppemisega ei lõpe poolte kohustus täita lepingust tulenevaid täitmatta kohustusi

2.Rentniku õigused ja kohustused
2.1 Käesolev leping annab lepingu kehtivuse ajal Rentnikule õiguse lepingu objektiks oleva haagise kasutamiseks ,arvestadeshaagise ettenähtud otstarvet ja tehase ning Rendile andja poolt määratud tehnilisi nõudmisi
2.2 Rentnikul on õigus saada haagis enda valdusse lepingus Märgitud tähtajaks.
2.3 Rentnik on kohustatud tagastama haagise rendileandjale õigeaegselt vastavalt lepingus sätestatud ajale.
2.4.Rentnik on kohustatud kasutama Haagist hoolikalt ja heaperemehelikult,tegema vajadusel kõik selle korrasolekuks vajalikud toimingud.Rentnikul ei ole õigust ilma Rendile andja vastava loata vahetada Haagise mistahes agregaate või osasid
2.5 Rentnik kohustub viivitamatult teatama Rendile andjale tema valduses oleva Haagisega juhtunud õnnetusest või olukorrast kui haagis väljus rentniku valdusest võiolukorrast kui Haagis või mõni selle juurde kuuluvdokument on väljunud Rentniku valdusest või kui leiavadaset mud sündmused,mis mõjutavad või võivad mõjutadalepingu täitmist Rentniku poolt.
2.6 Rentnikul ei ole õigust anda Haagist kasutamiseks kolmandale isikule tasu eest ega tasuta ilma Rendile andja vastava igakordse kirjaliku loata.
2.7.Käesoleva lepingu kehtimise ajal lasub rentnikul täielik materjaalne vastutus,mis on seotud haagise kasutamise ja /või kadumisega. Rentnik on kohustatud haagisele tekitatud kahju hüvitama koheselt pärast lepingu lõppemist vastavalt üleandmis-vastuvõtu aktile.rendileand ja on kohustatud esitama rentnikule pretensioonid haagise kohta lepingu lõpetamisel.
2.8. Rentnik kohustub hoidma haagist tööst vabal ajal valvega parklas.
2.9. Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust haagise säilimise eest kuni lepingu lõppemiseni või ennetähtaegse lõpetamiseni.Haagise hävimine,kaotsiminek või kahjustamine Rentnikust mitteolenevatel või tema poolt mittekontrollitavatel põhjustel ei vähenda ega vabasta Rentnikku lepingus toodud varalisest vastutusest.
Rentnik on kohustatud hüvitama Rendile anjale ja/või kolmandatele isikutele seoses haagisega kasutamisega tekitatud,mis tahes liiki kahjud täies ulatuses.Haagise üleandmisega läheb Rentnikule üle suurema ohu allika valdaja vastutus
2.10. Rentnik on kohustatud tasuma käesolevast lepingust tulenevaid viivised,leppetrahvid,kahjuhüvitisedja muud masked koheselt peale lepingu lõppemist või 5 päeva jooksul (v.a. punkt 5.4),vastava nõude esitamisest Rendile andja poolt

3. Rendile andja õigused ja kohustused
3.1 Rendileandja (või tema poolt volitatud isik) on õigus Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel Haagis rentnikult (või haagise tegelikult valdajalt) tagasi võtta ning nõuda rentnikult sisse leppetrahv vastavalt käesoleva lepingu punktile 3.2
3.2. Rendileandjal on õigus nõuda ning Rentnikul kohustus tasuda iga Haagise tagastamisega viivitatud päeva eest leppetrahv kahekordse päevarendi ulatuses
3.3.Rendile andja on kohustatud andma Haagise Rentniku valdusse Lepingus sätestatud tähtajaks
3.4 Rendile andja on kohustatud esitama Rentnikule pretensioonid Haagise kohta lepingu lõpetamisel

4. Rendile andja vastutus
4.1 Rendile andja ei vastuta mistahes võimalike kahjude või kahjuhüvitamise nõude eest, mis tulenevad või mis on seotud haagise purunemisega, kasutamisega, kasutamise võimatusega või mille on põhjustanud haagis kolmandatele isikutele või Rentnikule mistahes tegevus

5.Haagise kindlustus
5.1. Rendile andja on sõlminud Haagist puudutava liikluskindlustuslepingu ning kõik kindlustusega seotud kulud (kindlustusmaksed ja preemiad) on arvestatud rendi hinna sisse ning juhul kui lepingu kehtivuse ajal suurenevad kindlustusmaksed (-preemiad) on Rendile andjal õigus nõuda Rentnikult täiendavaid makseid proportsionaalselt vastavalt rendilepingu perjoodile.
5.2. Kindlustusjuhtumi saabumisel kohustub Rentnik koheselt täitma kõiki kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi (vormistama liiklusõnnetuse vastavalt kehtivale seadlusandlusele ja liikluseeskirjadele) ja viivitamatult (1 tunni jooksul) informeerima rendile andjat vara kahjustumise,hävimise või kadumisegaseotud asjaoludest.
5.3. Vara kahjustmisel või kadumisel viisil,mida kindlustuslepingu järgi ei loeta kindlustusjuhtumiks ning seetõttu ei kuulu kindlustaja poolt hüvitamisele on Rendile andja ees vastutav Rentnik. (haagise juhusliku hävimise riisiko lasub täielikult Rentnikul).Rentnik kohustub hüvitama tema süül tekkinud kahju rendile andjale hiljemalt 15(viieteist) päeva jooksul pärast vastavasisulist teate saamist kindlustusandjalt,kaasa arvatud viivised,leppetrahv jms.
5.4. Rentnik kohustub hüvitama kindlustusjuhtumi saabumisel Rendile andjale summad,mis jäävad korvamata kindlustushüvitise arvelt kindlustusandja poolt (näiteks Haagise omavastutus)

6. Muud tingimused
6.1.Rentnikul on keelatud ilma Rendile andja vastava kirjaliku loata väljuda haagisega Eesti Vabariigi territooriumilt
6.2.Rentnikul on keelatud kasutada haagist ebaseaduslikuks otstarbeks ning Rendile andja ei vastuta selle rikkumisest tuleneva võimaliku vastutuse ja kohustuste suhtes
6.3.Käesolevale lepingule allakirjutamisega kinnitavad pooleds,et nad on teovõimelised ja omavad tegutsemiseks vastavaid volitusi.
6.4. Rentnik tõendab oma allkirjaga om esitatud andmete õigsust.
6.5.Poolte vahel saadetud teated loetakse kätteantuks,kui need on saadetud tähitud kirjaga või elektrooniliselty e-postiga teise poole märgitud aadressil ja sellest on möödunud 4 kalendripäeva.
6.6. Lepingu sõlmimisel,täitmisel,muutmisel,pikendamisel,lõpetamisel ja vastutuse kohaldamisel juhinduvad pooled käesolevast lepingust,Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.
6.7. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevahelisel kokkuleppel. Kokkuleppele mittejõudmise korral lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele Tallinna Linnakohtus.
6.8 Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris,millest üks jääb Rendile andjale ja teine Rentnikule.

7. Käesoleva lepinguga (edaspidi Leping) annab Rendile andja kui renditava vara omanik Rentnikule ajutiseks kasutamiseks ainult Eesti Vabariigi piires Emmanuel Lamur Authentic Jersey